Menu
menu

„Skala” to pojęcie odnoszące się do czytania i sporządzania map oraz rysunków. Określa ona, o ile dany obiekt został pomniejszony lub powiększony w stosunku do rzeczywisto- ści. Skalą nazywamy także zakres dźwięków danego instrumentu lub głosu ludzkiego. Istnieje wiele różnego rodzaju skal, które stosuje się w rozmaitych dziedzinach nauki. Skala w odniesieniu do języka sztuki będzie oznaczała w tym przypadku jej aktywną relację do rzeczywistości. Pytamy o to, w jakiej skali, w jaki sposób dany projekt arty- styczny opisuje świat, w którym żyjemy.
Galeria: SKALA mieści się w dawnym sklepie myśliwskim w podwórzu przy ulicy Święty Marcin w samym centrum Poznania. Jest wspólną inicjatywą artystów pracują- cych na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Pozna- niu oraz Stowarzyszenia Czasu Kultury. Od redakcji „Czasu Kultury” galerię dzielą tylko niewielkie półprzezroczyste szklane drzwi. Właściwie można by powiedzieć: nie dzielą, tylko łączą, ponieważ to połączenie żywego ośrodka myśli intelektualnej, krytycznej re eksji na temat współczesnej kultury i miejsca przeznaczonego dla aktualnych dzia- łań w polu sztuk wizualnych jest tym, co nas wyróżnia. Galeria: SKALA chce łączyć poszukujące środowiska artystyczne i intelektualne. Sztuka pokazywana w galerii jest nie tylko eksperymentem formalnym i wizualnym, ale przede wszystkim ma prowoko- wać do przemyśleń. Łącząc teorię i praktykę,: SKALA otwarta jest przede wszystkim dla wszystkich działań, które w krytyczny sposób poszerzają pole sztuki. Chcemy, aby: SKALA była żywą, pełną ludzi galerią sztuki, miejscem spotkań, ważnych rozmów i kre- owania nowych pomysłów.

Tekst: Marek Wasilewski


Elementy wyposażenia galerii :SKALA zakupiono w 2016 roku w ramach programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 04961/16/DEK) w zakresie realizacji potrzeb działalności Stowarzyszenia Czasu Kultury.