:SKALA

Margherita Turewicz Lafranchi – The Shell Collector

 

galeria :SKALA, 1–17.03.2019

kurator | curator: Piotr Kurka

otwarcie wystawy: piątek 1 marca, g. 19 | opens: Friday 1st March, 7 pm

spotkanie z artystką: sobota, 2 marca, g. 17 | meet the artist: Saturday 2nd March, 5 pm

ul. Święty Marcin 49a, Poznań

www.galeriaskala.com

facebook.com/galeriaskala

 

[English below]

 

Wystawa Margherity Turewicz Lafranchi zatytułowana „The Shell Collector. Seduction as Art” jest wielowątkową ekspozycją, zarówno w zakresie użytych środków i form wizualnych (wideo, fotografie, instalacje), jak i warstw interpretacyjnych. Głównym bohaterem jest emigrant z Jamajki o niepokojąco ujmującej powierzchowności. Tytułowa postać o wyraźnie erotycznych proweniencjach odwołuje się do mitu Don Juana i fenomenu uwodzenia. Występuje tu wiele rozpoznawalnych klisz kulturowych zapośredniczonych z kultury masowej (James Bond), ale także ze współczesnych koncepcji takich myślicieli jak Roland Barthes („Fragmenty dyskursu miłosnego”), czy tak kanonicznych dzieł jak „Dziennik uwodziciela” Kierkegaarda. Niezwykle istotny jest tutaj aspekt potrzeby uwodzenia jako przetrwania w obcej kulturze. Instynktowne wykorzystanie archetypowych atutów głównego bohatera jest z jednej strony fascynującym studium zwycięstwa witalności i erotycznej siły w nieprzystępnym środowisku, jakim jest chłodna Szwajcaria, z drugiej strony jest też ilustracją zderzenia kultur, które w obecnych czasach jest przedmiotem nieustannych dywagacji socjologicznych i politycznego dyskursu. Jest w tej wystawie wiele otwartych pytań, zapoczątkowanych chociażby przez strukturalistów i figurę Innego, (która w naszych czasach w bezpośrednim doświadczaniu kryzysu imigranckiego nabiera niepokojącej aktualności), jak też ironii i lekkości w kontradyktorycznym współistnieniu uwodziciela i imigranta w jednej osobie. Okazuje się, że egzystencjalna strategia, stosowana przez głównego bohatera, aby przetrwać, może być jeszcze jedną wzruszającą historią zapośredniczającą fascynujący mit Don Juana.

Piotr Kurka

 

Bio artystki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Turewicz_Lafranchi

 

 

The exhibition of Margherita Turewicz Lafranchi „The Shell Collector. Seduction as Art” is a multi-layered one, both in terms of means applied and visual forms (video, photographs, installations), as well as interpretation. The main protagonist is an immigrant from Jamaica of very charming appearance. The title character, with distinctly erotic provenance, refers to the myth of Don Juan and the phenomenon of seduction. There are many recognisable cultural clichés borrowed from mass culture (James Bond) but also from modern concepts of such thinkers as Roland Barthes („Fragments of a Lover’s Discourse”) or such canonical works as Kierkegaard’s „Diary of a Seducer”.

What is particularly important in this case is the aspect of the need to seduce as a form of survival in a foreign culture. The instinctive use of archetypical assets of the main protagonist is, on one hand, a fascinating study of the victory of vitality and sexual power in an inaccessible environment, i.e. cold Switzerland, and, on the other, also an illustration of a clash of cultures, which is nowadays a subject of constant sociological digressions and political discourse. This exhibition is full of open questions, such as those raised by structuralists and the figure of The Other (which in our times is becoming disturbingly topical, in directly experiencing the migration crisis), as well as of irony and lightness in the contradictory co-existence of the seducer and migrant in one person. It turns out that the existential strategy employed by the main protagonist to survive, may be yet another moving story which mediates the fascinating myth of Don Juan.

Piotr Kurka

 

 

Artist's bio: https://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Turewicz_Lafranchi