Photos © Tomasz Koszewnik
1 / 23

Julia TaszyckaCourt cooperation with Piotr Bosacki
22—30.6.2017